حــــــدیث

هـر کـه یک حاجت برادر مومنش را روا کنــــد  خـداونـد صـد هـزار حاجت او را در قیامت برآورد .

                                                                    امـام صـادق ( ع )

/ 0 نظر / 7 بازدید